Algemene verkoopvoorwaarden van StickerYeti

Algemene verkoopvoorwaarden van StickerYeti

De StickerYeti website is eigendom van B&B Labels Sàrl:
Chemin Grély 17A
1950 Sion
Zwitserland

RCS Genève
UID CHE-244.044.908
E-mail: support@stickeryeti.com

Verantwoordelijkheden:
B&B Labels Sàrl en alle andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, productie of publicatie van de website wijzen alle aansprakelijkheid af voor enig verlies, schade of kosten of voor directe, incidentele, gevolgschade, speciale of voorbeeldige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website of diensten (met inbegrip van aansprakelijkheid voor vertragingen of onnauwkeurigheden in de overdracht van informatie, of voor onderbreking, opschorting of beëindiging van de website) tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag van B&B Labels Sàrl.

Ondanks de grote aandacht die wordt besteed aan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site, kan het Stickeryeti team niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid, actualiteit en volledigheid van deze informatie.

Bovendien kan B&B Labels Sàrl niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of virussen die uw computerapparatuur kunnen aantasten als gevolg van het raadplegen, gebruiken of doorbladeren van de website of het gebruik van de inhoud ervan.

Deze gebruiksvoorwaarden sluiten op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van B&B Labels Sàrl uit of beperken deze op geen enkele wijze, wat niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de geldende wetgeving.

Garanties:
Het gebruik van de website en het surfen op de website is uw verantwoordelijkheid. Tenzij anders vermeld, wordt de gehele website aangeboden "in de staat waarin deze zich bevindt" en "zoals beschikbaar".

B&B Labels Sàrl wijst uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, de impliciete garanties van kwaliteit tevredenheid, geschiktheid voor een bepaald doel, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk voor zover toegestaan door de wet.

De inhoud en nauwkeurigheid van de informatie op de website zijn zorgvuldig overwogen. B&B Labels Sàrl garandeert echter niet dat de website en de informatie op de website voldoet aan de eisen van de gebruikers, dat de website niet onderbroken, vertraagd, foutloos of onbruikbaar wordt in geval van overmacht.

Het downloaden of een ander proces waarbij materialen en/of gegevens worden verkregen door het gebruik van of van de website is naar eigen goeddunken en op eigen risico.

Schadevergoeding:
U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw beeldbestand dat op de server van B&B Labels Sàrl wordt geplaatst met behulp van het "Fotoshare"-proces of enig ander materiaal dat via de website of diensten wordt verspreid. U bent verantwoordelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de website of de diensten. B&B Labels Sàrl en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor om actie te ondernemen tegen elke persoon wiens aansprakelijkheid is erkend.

Intellectuele-eigendomsrechten:
De website bevat vele elementen die beschermd worden door Europese en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals (zonder beperking) handelsmerken, handelsnamen, logo's, foto's, video's, muziek, teksten en grafische vormgeving van de website van B&B Labels Sàrl (hierna aangeduid als de inhoud). Zonder afstand te doen van andere beperkingen onder de toepasselijke wetgeving, worden beperkingen op het gebruik van de website toegepast om de volgende rechten te beschermen:

- Geen enkel deel van de website mag elektronisch of op enige andere wijze worden gekopieerd, behalve voor zover nodig om effectief toegang te krijgen tot de website via het internet en gebruik te maken van de op de website aangeboden diensten. De reproductie van enig deel van de website op een andere website is uitdrukkelijk verboden.

- De handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's van B&B Labels GmbH zoals gebruikt op de website mogen in geen geval worden getoond of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&B Labels GmbH.

- B&B Labels Sàrl machtigt u om de website en de inhoud van de website uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken, op voorwaarde dat u alle auteursrechten- en eigendom vermeldingen naleeft. Het gebruik van de website en de inhoud van de website voor commerciële doeleinden is verboden.

- In principe mogen hyperlinks naar de website worden gemaakt, mits deze verwijzen naar de homepage www.stickeryeti.ch Het aanbrengen van een deep hypertext link, evenals elke andere link ("in-line links", image of object link) naar andere delen van de website zijn verboden, behalve met de toestemming van B&B Labels Sàrl.

- B&B Labels Sàrl machtigt u om de website en de inhoud van de website uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken, op voorwaarde dat u alle auteursrecht- en eigendomsvermeldingen intact laat en verbiedt het gebruik van de website en de inhoud van de website voor commerciële doeleinden.

- In principe mogen hyperlinks naar de website worden gemaakt, mits deze verwijzen naar de homepage www.stickeryeti.ch Het aanbrengen van een deep hypertext link, evenals elke andere link ("in-line links", image of object link) naar andere delen van de website zijn verboden, behalve met de toestemming van B&B Labels Sàrl.

- Het gebruik van frames die het mogelijk maken dat een site de website in het venster van de site weergeeft, is verboden.

Vertrouwelijkheid

Cookies:
B&B Labels Sàrl kan informatie verzamelen over uw gebruik van de website. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Wanneer u terugkeert naar onze website, herkent onze server automatisch de cookie, die ons dan vertelt over uw laatste bezoek. De meeste browsers accepteren cookies automatisch; het is meestal mogelijk om uw browser configuratie te wijzigen en zo automatische acceptatie te stoppen. Zelfs als u cookies blokkeert, kunnen de meeste functies van onze website nog steeds worden gebruikt. B&B Labels Sàrl kan ook controle uitvoeren, om de toegang tot de verschillende delen van de site te beoordelen en de navigatie te verbeteren. Deze informatie is echter niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

Beveiliging en het delen van informatie:

B&B Labels Sàrl heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze maatregelen omvatten de encryptie van gevoelige gegevens en een firewall die derden de toegang tot uw persoonlijke gegevens weigert.

Om te voldoen aan de van toepassing zijn de wetten en overheidsbesluiten, behoudt B&B Labels Sàrl zich het recht voor om toegang te krijgen tot persoonlijk identificeerbare informatie en deze openbaar te maken om de goede werking van haar systemen, de bescherming van haar klanten of haar eigen bescherming te waarborgen. B&B Labels Sàrl behoudt zich ook het recht voor om persoonlijke informatie te verstrekken die ons in staat stelt u te identificeren aan derden in het geval van een klacht over uw gebruik van de website of onze diensten.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bestellen:
95% van onze bestellingen worden verwerkt en verzonden, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Stickeryeti kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van laattijdige levering.

De tinten en lettertypes die kunnen voorkomen tussen de etiketten en de als basis gebruikte documenten kunnen geen aanleiding geven tot claims.

Wij verzenden via Swiss Post in A Mail. De levertijd is 1 werkdag voor Zwitserland en 3 dagen voor de Europese landen. Eventuele vertragingen in de levering veroorzaakt door de douane kunnen niet worden toegeschreven aan Stickeryeti.

Restituties, defecten:
In het geval van gebreken of fouten van onze kant, verplichten wij ons ertoe om deze zo snel mogelijk te verhelpen, maar klachten moeten ons binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling worden toegezonden.

Indien er geen gebreken zijn, worden de bestelde goederen niet geretourneerd of geruild.

Vertrouwelijkheid:
Stickeryeti bewaart de persoonlijke gegevens van haar klanten, enkel en alleen met het oog op de verwerking van bestellingen en om te voldoen aan de boekhoudkundige en fiscale normen die van kracht zijn in het land van productie en beheer. Er worden geen gegevens doorgegeven of opgeslagen door een derde partij.

Versleutelde gegevensoverdracht:
StickerYeti beschermt de financiële gegevens van haar klanten met behulp van SSL (Secure Socket Layer), om alle transacties en gegevensoverdrachten te beveiligen. Alleen de creditcardmaatschappij heeft kennis van de gegevens op de creditcard. Stickeryeti is hier niet van op de hoogte.

Wijzigingen:
StickerYeti behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Prijs:
De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW. Uw stickers worden verzonden vanuit Zwitserland; BTW en douanekosten zijn van toepassing. Stickeryeti behoudt zich het recht voor om de prijs van haar producten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Bestelprocedure:
Stickeryeti behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren die niet voldoen aan de algemene voorwaarden of bepaalde ethische waarden waaraan zij zich houdt.

Voorbehoud:
StickerYeti  behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.

Reserve:
StickerYeti behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren van klanten die financiële risico's inhouden of bestellingen waarvoor de bank of financiële instelling geen toestemming heeft gegeven.

Eigendomsvoorbehoud:
Stickeryeti blijft eigenaar van de geproduceerde goederen en diensten tot de volledige betaling van de factuur. Productieoverschotten blijven eigendom van Stickeryeti, voor dit doel kunnen zij door Stickeryeti worden gebruikt voor promotionele doeleinden, tenzij anders overeengekomen met de klant.

Daarnaast behoudt Stickeryeti het recht om op elk moment en ook voor promotionele doeleinden, de inhoud van foto- of videobstanden, die in opdracht van klanten zijn geproduceerd, voor eigen doeleinden te gebruiken.

Daarnaast behoudt Stickeryeti zich het recht voor om op elk moment en volgens haar behoeften te gebruiken, met inbegrip van promotionele doeleinden, foto- of videocontent met producties die zijn geproduceerd ten behoeve van klanten.

Beperking van aansprakelijkheid:
Stickeryeti's aansprakelijkheid in het geval van gegevensverlies of computeruitval is uitgesloten. Bovendien is haar aansprakelijkheid voor eventuele schade beperkt tot grove nalatigheid.

Bevoegdheid en toepasselijk recht:
Het toepasselijke recht is het Zwitserse recht en de rechtbanken van Genève zijn bevoegd om alle geschillen die voortvloeien uit onze verkopen te beslechten.